SAB

Bestemmingsplan.nl

Het bestemmingsplan is een bijzonder plan. Het is namelijk een juridisch bindend plan voor zowel de overheid als de burgers.

Wat is een bestemmingsplan?
Met het woord ‘bestemming’ wordt een functie zoals wonen, werken, groen of verkeer bedoeld. Een bestemmingsplan is dan ook een plan waarin de gemeenteraad vastlegt welke functies waar zijn toegestaan. Daarnaast bevat een bestemmingsplan de regels die gelden voor zo’n functie. Denk hierbij aan bouwhoogte, afstand tot de buren en of er bijgebouwen zijn toegestaan.
Voor alle grond in Nederland moet een bestemmingsplan gelden. Gemeenten zijn volgens de wet verplicht om voor hun hele grondgebied bestemmingsplannen vast te stellen. Deze wet heet de Wet ruimtelijke ordening.

Inwoners kunnen reageren op een bestemmingsplan tijdens een uitgebreide procedure.

Wanneer is een bestemmingsplan voor mij belangrijk?
Een bestemmingsplan kan belangrijk zijn als:

Aanvragen om omgevingsvergunning worden altijd getoetst aan het bestemmingsplan. Het bestemmingsplan bepaalt daardoor mede of ergens gebouwd mag worden.

Alle bestemmingsplannen zijn te raadplegen via de site www.ruimtelijkeplannen.nl

Wet ruimtelijke ordening
Deze wet gaat, zoals de naam van de wet al zegt, over de ruimtelijke ordening in Nederland. De wet bepaalt voor overheden (gemeente, provincie en rijk) wat ze mógen en wat ze moeten doen (verdeling bevoegdheden en verantwoordelijkheden) en welke stappen ze daarbij moeten nemen (procedure).

Ten behoeve van een goede ruimtelijke ordening stellen gemeentes in elk geval structuurvisies en bestemmingsplannen vast. Inhoudelijke vereisten voor de plannen op het gebied van de ruimtelijke ordening, staan in het Besluit ruimtelijke ordening.

Tweets van @SAB_adviseurs: